G-KXN3C22MSY
 

Postępowanie spadkowe

W przypadku śmierci bliskiej osoby, która posiadała majątek, w pierwszej kolejności jego spadkobiercy muszą uzyskać potwierdzenie nabycia spadku. W tym celu mamy do wyboru dwie drogi:

Stwierdzenie nabycia spadku przez Sąd

Jest to postanowienie wydane przez sąd,które stwierdza jakie osoby są spadkobiercami - osobami uprawnionymi do otrzymania spadku po danej osobie. Postanowienie to wydawane jest w specjalnym trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. W celu uzyskania stwierdzenia nabycia spadku wydanego przez Sąd, Spadkobiercy składają wniosek we właściwym dla wnioskodawcy Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego.

Poświadczenie dziedziczenia wykonane u notariusza

Należy pamiętać, że sporządzenie aktu notarialnego poświadczającego dziedziczenie jest możliwe jedynie w sytuacji, w której wszystkie osoby wchodzące w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi (jeżeli istnieje wiedza co do sporządzenia testamentu przez zmarłego) stawią się w jednym momencie u notariusza (osobiście albo przez pełnomocników) i złożą zgodny wniosek o sporządzenie aktu - zarówno co do jego sporządzenia ( czy zgadzają się w ogóle na sporządzenie aktu), jak i co do jego treści (kto i w jakich częściach dziedziczy spadek).

Dział spadku

Jeżeli sąd przyzna spadek więcej niż jednemu spadkobiercy będziemy mięli do czynienia ze wspólnością majątku spadkowego. Każdy ze spadkobierców będzie właścicielem ułamka spadku, oraz współwłaścicielem całości spadku. Celem wydzielenia poszczególnych części spadku i przydzielenia ich każdemu ze spadkobierców należy dokonać działu spadku.

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Na mocy umowy można dokonać częściowego działu spadku (np. jednej z kilku nieruchomości) można, zatem zawrzeć kilka umów o dział poszczególnych części spadku. Dział sądowy jest zawsze działem całkowitym. Generalnie ów pierwszy sposób zaleca się w sytuacji, gdy istnieje zgoda między spadkobiercami drugi, gdy jej brak.

 

Jeżeli dział spadku następuje między zstępnymi (dziećmi, wnukami) albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna została dokonana ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia. Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte. Jeżeli wartość darowizny podlegającej zaliczeniu przewyższa wartość schedy spadkowej, spadkobierca nie jest obowiązany do zwrotu nadwyżki. W wypadku takim nie uwzględnia się przy dziale spadku ani darowizny, ani spadkobiercy zobowiązanego do jej zaliczenia. Dalszy zstępny spadkodawcy (wnuczek, prawnuczek) obowiązany jest do zaliczenia na schedę spadkową darowizny uczynionej przez spadkodawcę jego wstępnemu (jego rodzicowi).

Zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że wartość darowizn podlegających zaliczeniu dolicza się do spadku lub do części spadku, która ulega podziałowi między spadkobierców obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, po czym oblicza się schedę spadkową każdego z tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich zalicza się na poczet jego schedy wartość darowizny podlegającej zaliczeniu. Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili działu spadku. Przy zaliczaniu na schedę spadkową nie uwzględnia się pożytków przedmiotu darowizny (korzyści, które osiągnięto podczas normalnej gospodarki przedmiotem darowizny).

Umownego działu spadku (nieruchomości) dokonać należy na mocy aktu notarialnego. Celem dokonania sądowego działu spadku trzeba złożyć wniosek do sądu spadku. We wniosku należy powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz spis inwentarza (wykaz przedmiotów wchodzących do spadku). Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu. Ponadto należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy.

Współspadkobiercy powinni podać sądowi swój wiek, zawód, stan rodzinny oraz dane co do swych zarobków i majątku, a także zarobków i majątku małżonka, wyjaśnić, w jaki sposób korzystali ze spadku dotychczas, jak również podać inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie, co każdy ze współspadkobierców ma otrzymać ze spadku. Jeżeli przedmiotem podziału jest gospodarstwo rolne, podać należy nadto, który ze spadkobierców gospodarstwo prowadzi lub w nim stale pracuje.

Na podstawie poniższych informacji sąd spadku decyduje o przyznaniu konkretnych przedmiotów ze spadku poszczególnym spadkobiercom. Jeżeli chodzi o gospodarstwo rolne to sąd może przyznać je jednemu ze spadkobierców, zarządzić jego sprzedaż lub podzielić je między spadkobierców. 

    

Jeżeli nie można podzielić części majątku sąd przyzna ją jednemu ze spadkobierców i obciąży go obowiązkiem spłat na rzecz pozostałych. Spłaty zostaną zasądzone także, gdy podział nieruchomości nie będzie odpowiadał udziałom spadkowym. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

Urząd skarbowy

Wszyscy spadkobiercy, którzy przyjęli spadek muszą w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub od dnia potwierdzenia dziedziczenia przez notariusza złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym odpowiednią deklarację SD-Z2-Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. jej niezłożenie w tym terminie może skutkować konsekwencjami finansowymi.

Calia Różańscy - Logo
Całodobowy kontakt
w/s przewozu zmarłych
 Tel kom: 601-40-35-38
  • Ikona - Dołącz do nas na facebook
  • Ikona - obserwuj nas na Instagram