G-KXN3C22MSY
top of page
Szklana tablica nagrobkowa z Aniołkiem w tle.webp
Całodobowy
kontakt i przewóz:
+48 601-40-35-38
+48 (32) 265-23-35
 • Ikona - Dołącz do nas na facebook
logo g+

Polityka prywatności

Szanując Państwa prawo do prywatności, firma Calia Różańscy Sp. z o.o., ul. Szpitalna 19, 41-250 Czeladź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. Katowice  w Katowicach, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259287; NIP: 6252307540, REGON: 240350524, (Calia Różańscy) stosuje odpowiednie rozwiązania, które je zapewniają.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Kontaktując się z Nami osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem serwisu internetowego lub mediów społecznościowych pod adresem stacjonarnym lub przez inne media komunikacji m.in. www.caliarozanscy.pl („Serwis”), wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzimy Twoje dane osobowe, przekazywane w trakcie wyżej wymienionych form kontaktu z największą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przestrzegając prawa do ochrony prywatności i informujemy, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.

Zapoznaj się z niniejszą Polityką i upewnij się, że w pełni rozumiesz nasze praktyki dotyczące Twoich danych osobowych przed skorzystaniem z naszych Usług.  Jeśli zapoznałeś się z niniejszą Polityką prywatności i w pełni ją rozumiesz, ale nie akceptujesz naszych praktyk, niezwłocznie zamknij stronę, aplikację lub nie korzystaj z naszych Usług.  W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt pod adresem: calia.rozanscy@o2.pl.

Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma Calia Różańscy Sp. z o.o., ul. Szpitalna 19, 41-250 Czeladź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. Katowice  w Katowicach, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259287; NIP: 6252307540, REGON: 240350524.

Jak można się  kontaktować z administratorem danych osobowych?

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty email: calia.rozanscy@o2.pl .

Jakie dane zbieramy?

Gromadzimy dwa rodzaje danych dotyczących naszych Odwiedzających, Użytkowników i Klientów:

 1. Niezidentyfikowane i nieidentyfikowalne dane dotyczące Odwiedzających, niezidentyfikowanych Użytkowników niezidentyfikowanych Klientów, które mogą zostać nam udostępnione lub które są gromadzone automatycznie w trakcie korzystania przez nich z Usług („Dane nieosobowe”). Takie Dane nieosobowe nie umożliwiają nam identyfikacji Odwiedzających, Użytkowników lub Klientów, od których zostały uzyskane. Gromadzone przez nas Dane nieosobowe obejmują przede wszystkim dane techniczne i zbiorcze dane dotyczące użytkowania, takie jak dane dotyczące przeglądania i klikania Usług przez Odwiedzających i Użytkowników, sesyjne mapy kliknięć i przewijania, nieidentyfikujące dane dotyczące urządzenia Odwiedzającego lub Użytkownika, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, ustawień języka i klawiatury, dostawcy usług internetowych, stron odsyłających/końcowych, daty/godziny itd. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, tj. dane, które identyfikują osobę fizyczną lub pozwalają na jej identyfikację po podjęciu zasadnych działań lub dane, które mogą mieć charakter prywatny lub wrażliwy („Dane osobowe”). Gromadzone przez nas Dane osobowe obejmują przede wszystkim dane kontaktowe (np. adres e-mail lub numer telefonu), dane dotyczące płatności (imię i nazwisko, fizyczny adres rozliczeniowy, metoda płatności i dane transakcji), które są gromadzone wyłącznie w przypadku Użytkowników Usług płatnych, dane dotyczące sesji przeglądania lub użytkowania (adres IP, lokalizacja geograficzna lub unikatowy identyfikator urządzenia), dane dotyczące powiązanych kont zewnętrznych (takich jak adres e-mail lub nazwa użytkownika przypisane do powiązanego konta PayPal, Google lub Facebook), udostępnione osobiście lub wysłane do nas zeskanowane dokumenty tożsamości (takie jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub oficjalne dokumenty rejestracyjne spółki), korespondencję (w tym wysyłaną za pośrednictwem naszych Usług) oraz wszelkie inne Dane osobowe przekazywane nam przez Odwiedzających, Użytkowników lub Klientów w trakcie korzystania z Usług. 

 3. Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano bezpośrednio od tych osób:
  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do:
  - sprzedaży naszych produktów lub usług, w tym realizacji Pana/Pani zamówień (w tym wysyłanie paragonów), dostawy produktów lub usług, przetwarzania płatności, świadczenia usług gwarancyjnych,
  - świadczenia usług sprzedażowych, w tym rozpatrywania Pana/Pani zapytań i wniosków, prowadzenia z Panem/Panią korespondencji, rozwiązywania Pana/Pani problemów związanych z zamówieniem,

 4. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne w szczególności takie jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy lub zostały pozyskane bezpośrednio od tych osób.
  Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano ze źródeł publicznie dostępnych:
  Kategorie pozyskanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres do doręczeń, numery NIP, REGON, PESEL, nr dowodu osobistego, firmę, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy itp.

 5. Gromadzimy również dane przekazywane nam przez osoby ubiegające się o pracę w firmie Calia Różańscy („Kandydaci”) przy składaniu podania o przyjęcie do pracy w odpowiedzi na ogłoszenia publikowane na stronie: https://www.caliarozanscy.pl, drogą poczty elektronicznej lub w inny sposób.

Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie Dane nieosobowe powiązane z Danymi osobowymi (np. w celu doskonalenia oferowanych przez nas Usług) uznaje się za Dane osobowe przez cały okres takiego powiązania.

Dlaczego gromadzimy Pana/Pani dane?

 

Dane nieosobowe i Dane osobowe, o których mowa powyżej, gromadzimy w następujących celach:

 1. Świadczenie i obsługa Usług lub sprzedaż Produktów;

 2. Dalszy rozwój, personalizacja i doskonalenie naszych Usług na podstawie wspólnych lub osobistych preferencji, doświadczeń i trudności Odwiedzających, Użytkowników i Klientów;

 3. Możliwość wysyłania naszym Odwiedzającym i Użytkownikom ogólnych i spersonalizowanych zawiadomień dotyczących usług oraz wiadomości promocyjnych;

 4. Ułatwianie, sponsorowanie i oferowanie konkursów, wydarzeń i promocji, określanie, czy uczestnicy spełniają wymogi kwalifikacyjne, monitorowanie działań, kontakt ze zwycięzcami oraz przyznawanie nagród i wyróżnień;

 5. Opracowywanie zbiorczych danych statystycznych i innych zbiorczych lub wywnioskowanych Danych nieosobowych, jakie mogą posłużyć nam lub naszym partnerom biznesowym do świadczenia i doskonalenia odnośnych usług;

 6. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa danych i zapobieganie nadużyciom;

 7. Rozpatrywanie kandydatur Kandydatów do pracy w Calia Różańscy ; oraz

 8. Spełnienie obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych.

 

Twoje Dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie wówczas, gdy jesteśmy przekonani, że:

 1. wykorzystanie przez nas Twoich Danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia kroków mających na celu zawarcie umowy z Tobą.

 2. wykorzystanie przez nas Twoich Danych osobowych jest niezbędne do wykonania ciążącego na nas zobowiązania prawnego lub regulacyjnego; lub.

 3. wykorzystanie przez nas Twoich Danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych słusznych interesów jako przedsiębiorstwa (np. do utrzymania i doskonalenia naszych Usług poprzez identyfikację trendów wśród użytkowników, badanie skuteczności kampanii reklamowych Calia Różańscy i wykrywanie problemów technicznych), pod warunkiem że jest ono wykonywane zawsze w sposób proporcjonalny i z poszanowaniem Twojego prawa do prywatności.

Korzystanie z naszych Usług przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, jest niedozwolone.  Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie powinny przekazywać nam Danych osobowych za pośrednictwem naszych Usług.  Nie gromadzimy w sposób świadomy Danych osobowych osób, które nie ukończyły 18. roku życia. Rodzice i opiekunowie prawni powinni zawsze sprawować nadzór nad działaniami swoich dzieci.

Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto,

każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych przetwarzanych w

automatycznych systemach przetwarzania. Dostęp do danych jest możliwy poprzez kontakt drogą e-mail na adres calia.rozanscy@o2.pl,

 W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu możemy udostępnić Twoje dane?

Administrator może udostępnić Panu/Pani dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

- podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, rachunkowe, prawne, doradcze, audytorskie oraz windykacyjne,

- podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi kupna, dostawy i sprzedaży produktów i usług, w tym usług płatniczych,

- podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane ze wsparciem informatycznym, hostingowym, programistycznym i marketingowym.

- operatorom pocztowym i tzw. firmom kurierskim w zakresie niezbędnym do świadczenia przez te podmioty usług na rzecz Administratora.

- organom wymiaru sprawiedliwości, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa,

- w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom  Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W związku z korzystaniem przez Spółkę z usług firm z branży IT (usługi związane ze wsparciem informatycznym, hostingowym, programistycznym i marketingowym), których siedziby mieszczą się poza terytorium UE, Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich. Informujemy jednocześnie, że w dane będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield

Zmiany naszej polityki prywatności.


Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

bottom of page