G-KXN3C22MSY
 

Kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Aktualizacja: 14 lis 2019


Zasiłek pogrzebowy jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, przyznanym osobie, która pokryła koszty pogrzebu:

  1. Ubezpieczonego,

  2. Osoby odbierającej emeryturę lub rentę,

  3. Osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,

  4. Osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,

  5. Członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.

Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są:

  • Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,

  • Przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,

  • Wnuki i rodzeństwo,

  • Małżonek (wdowa, wdowiec),

  • Rodzice, w tym ojciec, macocha oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

#Calia_Różańscy

#zasiłek_pogrzebowy

#komu_przysługuje_zasiłek_pogrzebowy

56 wyświetlenia0 komentarz