G-KXN3C22MSY
 

Akt Zgonu

Aktualizacja: mar 29


Pierwszy Akt Zgonu sporządza Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca, w którym nastąpiła śmierć w oparciu o kartę zgonu wystawioną przez lekarza.


Zezwolenie prokuratora na pochowanie zwłok jest potrzebne w przypadkach śmierci nagłej (np. wypadek) bez obecności lekarza (w domu) lub bez możliwości ustalenia przyczyny zgonu. Prokurator sporządza oddzielne pismo lub umieszcza stosowną adnotację w karcie zgonu. Zgon należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego w ciągu trzech dni od śmierci. Gdy nastąpił wskutek choroby zakaźnej zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od śmierci.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:

  • małżonek lub dzieci zmarłego,

  • najbliżsi krewni lub powinowaci,

  • osoby mieszkające w lokalu, w którym nastąpił zgon,

  • osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,

  • administrator domu, w którym nastąpił zgon.

W sytuacji, gdy zgon nastąpił w szpitalu lub w innym zakładzie - np. hospicjum, domu pomocy społecznej - do zgłoszenia zobowiązana jest placówka. Należy sprawdzić, czy obowiązek ten został wykonany. 

Do zgłoszenia śmierci i uzyskania Aktu Zgonu potrzebne są:

  • Karta Zgonu wystawiona przez lekarza stwierdzającego zgon,

  • dowód osobisty osoby zmarłej, dotyczy to też sytuacji śmierci dziecka, któremu wyrobiony został już dowód osobisty,

  • odpis aktu urodzenia (po śmierci dziecka, gdy nie posiada jeszcze dowodu osobistego).

Skrócony odpis Aktu Zgonu wydawany jest bezpłatnie w jednym egzemplarzu - Oddzielny wniosek jest potrzebny jedynie przy ubieganiu się o kolejne odpisy w następnych dniach, a nie w chwili sporządzania aktu. 

Należy w nim podać, do czego jest nam potrzebny odpis oraz czy odbierzemy go w tym samym urzędzie, czy w innym, np. właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Kolejne odpisy wydawane są za opłatą - 22 zł za odpis skrócony, 33 zł za odpis zupełny.

Odpisy zupełne potrzebne są jedynie na życzenie sądu, notariusza lub innego organu czy urzędu.

Jeśli do zgonu doszło za granicą i nie został on tam zarejestrowany, można zarejestrować go w Polsce.

Uwaga! Należy sprawdzać, czy dane w karcie zgonu, akcie zgonu oraz odpisach są zgodne z prawdą.

Odpis aktu zgonu jest potrzebny m.in. do załatwienia formalności pogrzebowych oraz postępowania spadkowego. W praktyce pierwszy bezpłatny odpis pozostawia się w zakładzie pogrzebowym, celem rozliczenia zasiłku pogrzebowego w ZUS. 

UWAGA!!!

Rodzina MA PRAWO WYBORU firmy pogrzebowej, która zajmie się pochówkiem niezależnie czy zgon nastąpił w domu, szpitalu, w skutek nieszczęśliwego wypadku objętego postępowaniem prokuratorskim.

PAMIĘTAJ !!!- często "życzliwe" podpowiedzi kogoś z personelu, sugerujące: "co masz dalej robić" lub "gdzie się udać" wskazujące akurat tylko jedną firmę pogrzebową, nie są bezinteresowne.

#Calia_Różańscy

#zasiłek_pogrzebowy

#dokumenty_do_zasiłku_pogrzebowego